سخت‌افزار

دسته چك های شخصی هوشمند می شوند

ICTna.ir - وقتی نگاهی به دسته چك های شخصی بیاندازیم متوجه خواهیم شد كه مشخصات فردی دارنده دسته چك به صورت چاپی و یا به صورت حك شده توسط مهر روی آنها قرار داده شده است . با این شرایط زمانی كه بانك ها به سمت عملیات خودكار بانكی حركت كنند شناسایی برگه چك افراد مختلف برای سیستم های پردازش خودكار اطلاعات سند مالی غیرممكن خواهد بود. سیستم های MICR این امكان را دارند كه بر اساس نوع جوهر چاپ شده روی سند مالی آن را شناسایی و بر اساس سریال چاپ شده روی چك عملیات پردازش را بدون دخالت انسان انجام دهند . اینجاست كه نیاز به دستگاهی برای شخصی سازی دسته چك بر اساس تكنولوژی MICR احساس می شود.


به گزارش ایستنا از روابط عمومی مادیران این شرکت با ارایه دستگاه BP63 این امكان را در اختیار سیستم بانكی قرار داده است . BP63 اصولا یك دستگاه شخصی سازی دسته چك است و قادر است در شعبه های بانكی نصب شده و دسته چك های اختصاصی با اطلاعات كامل مشتری مربوطه با فونت های متنوع هماهنگ با آرم شخصی مشتریان چاپ كند. این دستگاه همچنین امكان آن را دارد كه با چاپ كد MICR كه در بر گیرنده اطلاعات دارنده حساب و شماره سریال صفحات مختلف روی برگ های چك ، سرعت پردازش و ورود اطلاعات را افزایش دهد. با وجود این دستگاه در هر شعبه بانكی صدور چك به سرعت و بدون وقفه با درخواست مشتری انجام خواهد پذیرفت.


دپارتمان تجهیزات بانكی مادیران در تلاش است با ارایه انواع متنوع تكنولوژی های روز بانكی دنیا حضور خود را خدمات رسانی نوین بانكی افزایش دهد.


​​