آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

اپراتورها

تلفن همراه

رگولاتوری

March 29, 2014
9:32 شنبه، 9ام فروردینماه 1393
کد خبر: 61424

مصوبه اﺻﻮل ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت روﻣﻴﻨﮓ ﻣﻠﻲ در ﻛﺸﻮر اصلاح شد

ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره 183 ﻣﻮرخ 11 اسفند 92 خود، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼﺣﻲ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 131 ﻣﻮرخ شانزده بهمن 92 را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع " اﺻﻮل ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت روﻣﻴﻨﮓ ﻣﻠﻲ در ﻛﺸﻮر" ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻔﺎد آن را اﺻﻼح ﻛﺮد.
 
به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) ﻣﻔﺎد اﺻﻼح ﺷﺪه " اﺻﻮل ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت روﻣﻴﻨﮓ ﻣﻠﻲ در ﻛﺸﻮر" ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 131 ﻣﻮرخ /1390 11/ 16 شده است:
 
 
در بخش الزامات آمده "ﻫﺮ ﻳﻚ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ روﻣﻴﻨﮓ ﻣﻠﻲ را ﺑﻨﺎ ﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮای ﻫﺮ اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه دارای ﭘﺮواﻧﻪ، ﻃﺒﻖ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪای ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺬاﻛﺮات ﻓﻨﻲ و ﺗﺠﺎری ﻻزم اﺳﺖ، اراﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺬاﻛﺮات ﺑﺎﻳﺪ در ﻃﻮل 30 روز ﻛﺎری از ﺗﺎرﻳﺦ درﺧﻮاﺳﺖ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪه و ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ، ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺮﺳﺪ. اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات روﻣﻴﻨﮓ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺧﺪﻣﺎت روﻣﻴﻨﮓ ﻣﻠﻲ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻴﻬﻤﺎن، از ﻳﻚ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮﺛﺮ، اﻗﺪام ﻛﻨﺪ و در ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه دارای ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ اﭘﺮاﺗﻮر ﻏﺎﻟﺐ ﺧﺪﻣﺎت روﻣﻴﻨﮓ ﻣﻠﻲ را ﺑﻪ وی اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪ .
 
 
همچنین اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، ﺧﺪﻣﺎت روﻣﻴﻨﮓ ﻣﻠﻲ را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اراﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ. 
 
ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻮل و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ را در ﺧﺼﻮص اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت روﻣﻴﻨﮓ ﻣﻠﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ. 
در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﻣﻴﻬﻤﺎن در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻇﺮف ﻣﺪت 30 روز ﻛﺎری اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﻣﻴﻬﻤﺎن ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
 
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن ﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎص ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﺮﻓﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﭘﺮواﻧﻪ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت روﻣﻴﻨﮓ ﻣﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه روﻣﻴﻨﮓ ﻣﻠﻲ ﺑﻴﻦ دو اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺿﺪ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺷﻮد. ﻟﺬا ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ 
ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮر را ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮف ﻣﺪت 30 روز ﻛﺎری ﭘﻴﺶ از اﺟﺮا، ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪ. 
 
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻔﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﺤﺎﻗﻴﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ارﺳﺎل ﺷﻮد .
 
اﺳﺘﻔﺎده اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻴﻬﻤﺎن از ﺧﺪﻣﺎت روﻣﻴﻨﮓ ﻣﻠﻲ راﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﭘﺮاﺗﻮر در اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات و اﻟﺰاﻣﺎت ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﭘﺮواﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 
اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻴﻬﻤﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت روﻣﻴﻨﮓ ﻣﻠﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺿﺎﻓﻲ از ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت را از ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ. 
 
ضمن آنکه رﻋﺎﻳﺖ اﻟﺰاﻣﺎت و ﺗﻌﻬﺪات ﻗﻴﺪ ﺷﺪه در ﭘﺮواﻧﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﻣﻴﻬﻤﺎن، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎس اﺿﻄﺮاری، ﻣﻼﺣﻈﺎت ﭘﻴﻮﺳﺖ اﻣﻨﻴﺘﻲ ، ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﺮای اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﻣﻴﻬﻤﺎن اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت روﻣﻴﻨﮓ ﻣﻠﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺎﺷﺪ. 
 
در این اصلاحیه به وضوح تصریح شده است اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺧﻮد را ﻋﻴﻨﺎً ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻴﻬﻤﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد روﻣﻴﻨﮓ ﻣﻠﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮارد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ (Call Detail Record) در ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت 6 ﻣﺎه ﺑﺮای رﻓﻊ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. 
 
یکی از مهمترین بندهای این اصلاحیه آن است که "درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺪﻣﺎت روﻣﻴﻨﮓ ﻣﻠﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻴﺰﺑﺎن، ﻣﺸﻤﻮل 100 درﺻﺪ ﺗﺨﻔﻴﻒ در ﺧﺼﻮص ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﺴﻬﻴﻢ درآﻣﺪ ﻣﻨﺪرج در ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮواﻧﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷد" و ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮرات ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه و ﺗﺨﻄﻲ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪات دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
 
 
 
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن تنظیم مقررات ﺑﻮده و درﺧﺼﻮص ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه در اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات، ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
 
در پایان این مصوبه تصریح شده اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ .
 
 
  • مشترک شوید!

    برای عضویت در خبرنامه روزانه ایستنا؛ نشانی پست الکترونیکی خود را در فرم زیر وارد نمایید. پس از آن به صورت خودکار ایمیلی به نشانی شما ارسال میشود، برای تکمیل عضویت خود و تایید صحت نشانی پست الکترونیک وارد شده، می بایست بر روی لینکی که در این ایمیل برایتان ارسال شده کلیک نمایید. پس از آن پیامی مبنی بر تکمیل عضویت شما در خبرنامه روزانه ایستنا نمایش داده میشود.

    با عضویت در خبرنامه پیامکی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) به طور روزانه آخرین اخبار، گزارشها و تحلیل های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در هر لحظه و هر کجا از طریق پیام کوتاه دریافت خواهید کرد. برای عضویت در این خبرنامه، مشترکین سیمکارت های همراه اول لازم است عبارت 150 را به شماره 201464 و مشترکین سیمکارت های ایرانسل عبارت ozv ictn را به شماره ۸۲۸۲ ارسال کنند. دریافت موفق هر بسته خبری که محتوی پیامکی با حجم ۵پیامک بوده و ۴ تا ۶ عنوان خبری را شامل میشود، ۳۵۰ ریال برای مشترک هزینه در بردارد که در صورتحساب ارسالی از سوی اپراتور مربوطه محاسبه و از اعتبار موجود در حساب مشترکین سیمکارت های دائمی کسر میشود. بخشی از این درآمد این سرویس از سوی اپراتور میزبان شما به ایستنا پرداخت میشود. مشترکین در هر لحظه براساس دستورالعمل اعلامی در پایان هر بسته خبری قادر خواهند بود اشتراک خود را در این سرویس لغو کنند. هزینه دریافت هر بسته خبری برای مشترکین صرفا ۳۵۰ ریال خواهد بود و این هزینه برای مشترکین در حال استفاده از خدمات رومینگ بین الملل اپراتورهای همراه اول و ایرانسل هم هزینه اضافه ای در بر نخواهد داشت.