آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

مصوبه اﺻﻮل ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت روﻣﻴﻨﮓ ﻣﻠﻲ در ﻛﺸﻮر اصلاح شد

ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره 183 ﻣﻮرخ 11 اسفند 92 خود، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼﺣﻲ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 131 ﻣﻮرخ شانزده بهمن 92 را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع " اﺻﻮل ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت روﻣﻴﻨﮓ ﻣﻠﻲ در ﻛﺸﻮر" ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻔﺎد آن را اﺻﻼح ﻛﺮد.
 
به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) ﻣﻔﺎد اﺻﻼح ﺷﺪه " اﺻﻮل ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت روﻣﻴﻨﮓ ﻣﻠﻲ در ﻛﺸﻮر" ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 131 ﻣﻮرخ /1390 11/ 16 شده است:
 
 
در بخش الزامات آمده "ﻫﺮ ﻳﻚ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ روﻣﻴﻨﮓ ﻣﻠﻲ را ﺑﻨﺎ ﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮاي ﻫﺮ اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه داراي ﭘﺮواﻧﻪ، ﻃﺒﻖ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪاي ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺬاﻛﺮات ﻓﻨﻲ و ﺗﺠﺎري ﻻزم اﺳﺖ، اراﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺬاﻛﺮات ﺑﺎﻳﺪ در ﻃﻮل 30 روز ﻛﺎري از ﺗﺎرﻳﺦ درﺧﻮاﺳﺖ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪه و ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ، ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺮﺳﺪ. اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات روﻣﻴﻨﮓ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺧﺪﻣﺎت روﻣﻴﻨﮓ ﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻴﻬﻤﺎن، از ﻳﻚ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮﺛﺮ، اﻗﺪام ﻛﻨﺪ و در ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه داراي ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ اﭘﺮاﺗﻮر ﻏﺎﻟﺐ ﺧﺪﻣﺎت روﻣﻴﻨﮓ ﻣﻠﻲ را ﺑﻪ وي اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪ .
 
 
همچنین اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، ﺧﺪﻣﺎت روﻣﻴﻨﮓ ﻣﻠﻲ را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اراﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ. 
 
ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻮل و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ را در ﺧﺼﻮص اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت روﻣﻴﻨﮓ ﻣﻠﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ. 
در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﻣﻴﻬﻤﺎن در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻇﺮف ﻣﺪت 30 روز ﻛﺎري اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﻣﻴﻬﻤﺎن ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
 
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن ﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎص ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﺮﻓﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﭘﺮواﻧﻪ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت روﻣﻴﻨﮓ ﻣﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه روﻣﻴﻨﮓ ﻣﻠﻲ ﺑﻴﻦ دو اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺿﺪ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺷﻮد. ﻟﺬا ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ 
ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮر را ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮف ﻣﺪت 30 روز ﻛﺎري ﭘﻴﺶ از اﺟﺮا، ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪ. 
 
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻔﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﺤﺎﻗﻴﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ارﺳﺎل ﺷﻮد .
 
اﺳﺘﻔﺎده اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻴﻬﻤﺎن از ﺧﺪﻣﺎت روﻣﻴﻨﮓ ﻣﻠﻲ راﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﭘﺮاﺗﻮر در اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات و اﻟﺰاﻣﺎت ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﭘﺮواﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 
اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻴﻬﻤﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت روﻣﻴﻨﮓ ﻣﻠﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺿﺎﻓﻲ از ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت را از ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ. 
 
ضمن آنکه رﻋﺎﻳﺖ اﻟﺰاﻣﺎت و ﺗﻌﻬﺪات ﻗﻴﺪ ﺷﺪه در ﭘﺮواﻧﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﻣﻴﻬﻤﺎن، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎس اﺿﻄﺮاري، ﻣﻼﺣﻈﺎت ﭘﻴﻮﺳﺖ اﻣﻨﻴﺘﻲ ، ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﺮاي اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﻣﻴﻬﻤﺎن اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت روﻣﻴﻨﮓ ﻣﻠﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺎﺷﺪ. 
 
در این اصلاحیه به وضوح تصریح شده است اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺧﻮد را ﻋﻴﻨﺎً ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻴﻬﻤﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد روﻣﻴﻨﮓ ﻣﻠﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮارد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ (Call Detail Record) در ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت 6 ﻣﺎه ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. 
 
یکی از مهمترین بندهای این اصلاحیه آن است که "درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺪﻣﺎت روﻣﻴﻨﮓ ﻣﻠﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻴﺰﺑﺎن، ﻣﺸﻤﻮل 100 درﺻﺪ ﺗﺨﻔﻴﻒ در ﺧﺼﻮص ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﺴﻬﻴﻢ درآﻣﺪ ﻣﻨﺪرج در ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮواﻧﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷد" و ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺮرات ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه و ﺗﺨﻄﻲ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪات دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
 
 
 
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن تنظیم مقررات ﺑﻮده و درﺧﺼﻮص ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه در اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات، ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
 
در پایان این مصوبه تصریح شده اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ .
 
 

​​