نخستین‌ مورد اعتیاد به عینک‌گوگل شناسایی شد!

روانشناس‌ها اعتیاد به تکنولوژی مردی که هیچگاه عینک گوگل را از چشم‌هایش جدا نمی‌کند تأیید کردند.
 
 
او كه كارمند نیروی دریایی آمریكاست بدون عینك یاد‌شده حتی نمی‌تواند بخوابد. دكتر اندرو دوان در این‌باره می‌گوید: بیمار یادشده از این هراس دارد كه برای چند دقیقه هم اطلاعات دیجیتال را از دست بدهد و بنابراین نمی‌تواند از عینك گوگل جدا شود.

​​