گزارش اصلاحیه امنیتی مایکروسافت در ماه سپتامبر 2019

منبع: مرکز ماهر
مایکروسافت آخرین به‌روزرسانی را برای آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزارها و سیستم‌عامل‌های این شرکت منتشر کرده است. به‌روزرسانی‌ امنیتی در ماه سپتامبر سال 2019 برای محصولات در درجه حساسیت بحرانی به صورت زیر بوده است:
 
Microsoft Windows
Internet Explorer
Microsoft Edge
ChakraCore
Microsoft SharePoint
Azure DevOps Server
و همچنین برای Adobe Flash Playerیک بروزرسانی با شناسه ADV190022ارائه شد.
 
وصله امنیتی هر کدام از آسیب‌پذیری‌ها بر اساس نسخه خاصی از سیستم‌عامل نوشته شده است. کاربر می‌بایست با استفاده از فرمان winverدر CMDنسخه سیستم‌عامل خود را بدست آورد سپس وصله امنیتی مورد نظر خود را دانلود نماید.
 
 

URL: https://www.ictna.ir/id/103677/

Code: 103677