تلفن همراه

گزارش ویدئویی ایرنا از طراحی دستگاه ردیابی افراد و اشیاء با شنود مخفی توسط یک محقق ایرانی

 


​​