تلفن همراه

صدا: گزارش پیک بامدادی رادیو ایران در خصوص تعرفه های حج اپراتورهای ایرانی و توزیع سیمکارت عربی بین حجاج


​​