اپراتورها

نقشه پوشش رایتل در شش شهر تحت پوشش

 

rightel-teh.png
پوشش تهران در تاریخ ۹ مهر ۹۱

rightel-karaj.png
پوشش کرج در تاریخ ۹ مهر ۹۱

rightel-tabriz.png
پوشش تبریز در تاریخ ۹ مهر ۹۱

rightel-mashhad.png
پوشش مشهد در تاریخ ۹ مهر ۹۱

rightel-arak.png
پوشش اراک در تاریخ ۹ مهر ۹۱

مناطق با رنگ بنفش پررنگ نشاندهنده پوشش فضای داخلی و مناطق با رنگ بنفش کمرنگ نشان دهنده پوشش فضای باز هستند.


​​