تلفن همراه

ویدئو: گزارش بیست و سی از تخلف مخابرات در دریافت هزینه از مشترکین برای تماس با 118


​​