تلفن همراه

برای دومین بار در سال ۹۱

نرخ تماس‌های صادره بین‌الملل تغییر کرد; تماس با آمریکا دقیقه‌ای ۷۰تومان

 

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای دومین بار در سال 91 بار دیگر تعرفه مکالمات صادره بین‌الملل را تغییر داد.
  
به گزارش FarsNews کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بار دیگر به درخواست شرکت ارتباطات زیرساخت تعرفه مکالمات صادره بین‌الملل در مورد برخی کشورها را تغییر داد.
تعرفه مکالمات بین الملل مصوب مرداد 91
تعرفه مکالمات بین الملل مصوب آبان 91
در این مصوبه تعرفه مکالمات صادره به برخی کشورها تعدیل شده است. این تعدیل به معنی افزایش در برخی مقاصد و کاهش در برخی مقاصد دیگر است.
 
آخرین بار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در 18/5/1391 امسال به در خواست شرکت ارتباطات زیرساخت تعرفه‌های مکالمات بین‌الملل را افزایش داده بود که در آن تعرفه تماس با کشورهای آمریکا و کانادا که بیشترین مکالمات بین‌المللی از ایران به مقصد این کشورها انجام می‌شوند از 38 تومان به 50 تومان افزایش یافت و هم اکنون به 70 تومان افزایش یافته است.
 
در افزایش قیمت قبلی تماس با برخی مقاصد نیز تا 100 درصد افزایش یافته بود.
 
لیست تعرفه‌های جدی و قدیم به پیوست منتشر می‌شود.
   

​​