تلفن همراه

آمار دانلود اپلیکیشن‌ها در سال 2012

 

نتایج بررسیهای جدید نشان می دهد در هفته آخر سال 2012، دانلود کاربرد (اپلیکیشن) و فعال سازی وسایل الکترونیکی جدید به رکورد جدیدی رسید.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام شرکت تحلیل کاربرد Flurry، بیش از 50 میلیون وسیله الکترونیکی همراه بر پایه سیستم عامل iOSاپل و اندروئید گوگل فعال و 1.76 میلیارد کاربرد نیز از 25 تا 31 دسامبر 2012 دانلود شده اند.

این تحقیق تعداد فعال سازی iOSدر برابر اندروئید را اعلام نکرده است.

بر اساس اعلام Flurry، در طول آخرین هفته سال 2011 حدود 20 میلیون وسایل الکترونیکی همراه، فعال و 1.2 میلیارد کاربرد، دانلود شد

این تحقیق جدید همچنین دانلود کاربردها را در طول آخرین هفته سال 2012 اعلام کرد.

بر پایه این گزارش، 604 میلیون کاربرد در آمریکا دانلود شد که این میزان 34.3 درصد کل دانلود کاربردها را در سراسر جهان تشکیل می دهد.

پس از آمریکا، چین با 183میلیون و انگلیس با 132 میلیون دانلود کاربرد به ترتیب دوم و سوم هستند.

Flurryبرای سال 2013 انتظار دارد روند رکورد شکنی وسایل الکترونیکی همراه و کاربردها با همین روند ادامه یابد.


​​