تلفن همراه

کمیسیون تنظیم مقررات مصوبه قبلی خود را اصلاح کرد: نرخ پالس بدون تغییر ۴۴.۷ ریال است

با ابلاغ مصوبه شماره 5 جلسه شماره 171 مورخ 6/5/1392 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوبه شماره یک جلسه ۱۶۰ این کمیسیون اصلاح شد.
 
براین اساس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 171 مورخ 6/5/1392 در خواست اصلاح مصوبه شماره 1 جلسه شماره 160 کمیسیون در خصوص تعرفه تلفن ثابت قبل از این مصوبه را بررسی و مقرر شد تعرفه تلفن ثابت مندرج در مصوبات جلسه شماره 120 مورخ 27/6/1390 و مصوبه شماره 2 جلسه شماره 137 مورخ 20/1/1391 تا زمان تصویب مصوبه جلسه شماره 160 مورخ 18/1/1392 قابل اجرا و بعد از مصوبه مذکور کان لم یکن می شود و نرخ پالس کماکان بدون تغییر و برابر با 7/44 ریال می باشد.
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، این در حالی بود که براساس مصوبه شماره 1 جلسه شماره 160 مورخ 18/1/1392 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوبه جلسه شماره 120 مورخ 27/6/1390 و مصوبه شماره 2 جلسه  137 مورخ 20/1/1391 این کمیسیون در خصوص تعرفه تلفن ثابت باطل اعلام شد.
 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 160 مورخ 18/1/1392، به منظور اجرای طرح همکدسازی مراکز شبکه تلفن ثابت در سطح استان و جبران هزینه های بروز رسانی برخی از سوئیچهای شبکه برای این منظور، اجرای طرح و جبران کاهش درآمد بین شهری ناشی از حذف کد، مقرر کرد در صورت انجام طرح در سطح هر استان، شرکت مخابرات ایران و سایر اپراتورهای تلفن ثابت می توانند حداکثر مبلغ نه هزار ریال ماهیانه به عنوان حق اشتراک از مشترکین دریافت و هزینه کارکرد خطوط تلفن ثابت با کارکرد کمتر از 150 پالس در ماه معادل 150 پالس محاسبه و در قبوض کارکرد مشترکین منظور کند.
 
در این مصوبه تصریح شده بدیهی است با اعمال تعرفه های فوق دریافت هرگونه مبالغ دیگر تحت عنوان آبونمان و یا عناوین مشابه موارد فوق مجاز نمیباشد و با ابلاغ این مصوبه، مصوبه جلسه شماره 120 مورخ 27/6/1390 و مصوبه شماره 2 جلسه  137 مورخ 20/1/1391 کمیسیون در خصوص تعرفه تلفن ثابت کان لم یکن می شود.
 
براساس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٢ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ١٣٧ ﻣﻮﺭﺥ ١٣٩١/١/٢٠ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ، پیرو ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﻴﺮﻭ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ١٢٠ ﻣﻮﺭﺥ ١٣٩٠/۶/٢٧ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﺯﯾﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮﺩ: 
١ -ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎﺕ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻬﺮی ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻃﺮﺡ ﻫﻢ ﮐﺪ ﺳﺎﺯی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﺯﺍی ﻫﺮ ١٢٠ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﻟﺲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
٢ -ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎﺕ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻬﺮی ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻃﺮﺡ ﻫﻢ ﮐﺪ ﺳﺎﺯی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﯾﮑﻨﻮﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﮐﻞ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺯﺍی ﻫﺮ ١٠۵ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﻟﺲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
در پایان این مصوبه هم البته تاکید شده بود ﮐﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻟﺲ ﮐﻤﺎﮐﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮﺍﺑﺮ ۴۴/٧ ﺭﯾﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. 
 
براساس مصوبه شماره دو جلسه ۱۲۰ کمیسیون تنظیم مقررات تصریح شده بود ﭘﻴﺮﻭ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴۶٣۴۶/١۴٨۶۵٩ ﻣﻮﺭﺥ ١٣٨٩/٧/۴ ﻫﻴﺌﺖ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭی ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍی ﯾﮑﺴﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﮐﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎی ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺴﺮی ﺁﻥ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎی ﮐﺸﻮﺭ، ﻧﺮﺥ ﯾﮏ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺷﻬﺮی ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺭﺍ ﻣﺒﻠﻎ ٢٢/٩۴ ﺭﯾﺎﻝ (ﻧﺮﺥ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭘﺎﻟﺲ ۵١/۴٣ ﺭﯾﺎﻝ) ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮﺍی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎﺕ ﺷﻬﺮی ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺐ کرده بود و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎی ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. در این مصوبه تاکید شده بود ﻧﺮﺥ ﭘﺎﻟﺲ ﺑﺮﺍی ﺳﺎﯾﺮ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎﺕ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺮﺥ ﭘﺎﻟﺲ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮی ﻃﺮﺡ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺁﻥ، ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﮐﺮﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎً ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺎﺹ، ﺍﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﯾﻴﺪ ﻫﻴﺌﺖ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ(ﺳﺘﺎﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ)، ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﺩ.
 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺮﺭ شده بود ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ تنظیم مقررات ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻻﺯﻡ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺍﺟﺮﺍی ﻃﺮﺡ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺳﺎﺯی ﮐﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﮐﻨﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﺍﺟﺮﺍی ﻃﺮﺡ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

​​