تلفن همراه

صدا: پاسخ وزیر ارتباطات به عرضه سرویس جابجایی شماره بین اپراتورهای تلفن همراه به مشترکین ایرانی


​​