تلفن همراه

همگرایی تلفن ثابت و همراه مخابرات کلید خورد

شرکت مخابرات ایران پروژه NTN را با هدف هم گرایی و هم افزایی شبکه تلفن ثابت و همراه و نیز ارتقای شبکه مخابراتی کشور کلید زد.
 
پروژه شبکه جدید شرکت مخابرات ایران (NTN ) با دو خروجی استراتژی شبکه شرکت مخابرات ایران و پوشش شبکه تلفن ثابت و سیار در مخابرات در دستور کار قرار گرفته است که نتیجه آن ایجاد یک هم افزایی مناسب در این شبکه خواهد بود.
 
وجود یک طرح جامع و نقشه راه برای تحول شبکه شرکت مخابرات ایران و بهبود کارایی شبکه تلفن ثابت از ضرورت های اجرای این پروژه است که با اجرای آن با کاهش هزینه های نگهداری و ارتقای شبکه کنونی و بستر مناسبی برای همگرایی ثابت و سیار ایجاد می شود. همچنین ایجاد امکان ارائه هرگونه سرویس ارزش افزوده و باند پهن بر روی شبکه PSTN موجود از دیگر مزایای این پروژه خواهد بود.در همین حال با اجرای این پروژه ، امکان مدیریت متمرکز کل شبکه و افزایش درآمد شرکت مخابرات ایران از طریق ارائه خدمات جدید و کاهش هزینه های عملیاتی درحوزه شبکه ثابت به وجود می آید.
 
شرکت مخابرات ایران با تاکید بر لزوم حرکت به سمت فناوری های جدید، معتقد است که اجرای پروژه NTN ضمن بالا بردن ضریب جذب فناوری های نوین،میزان تاثیرگذاری پروژه های دیگر را نیز درحوزه شبکه بالا خواهد برد .
 
براین اساس تحلیل وضعیت موجود و مطالعات تطبیقی ، ترسیم وضعیت مطلوب و تدوین استراتژی و طرح اجرایی برای شبکه NGN / IMS سه فاز اصلی اجرای این پروژه است که در فاز نخست پروژه علاوه بر تحلیل وضعیت موجود شبکه توسط شرکت KT کره جنوبی، مطالعات تطبیقی برای شناسایی نقاط ضعف و قوت برای مهاجرت به سمت شبکه های نسل جدید NGN / IMS انجام خواهد شد. درهمین حال استخراج معماری مطلوب شبکه ثابت و سیار گام بعدی در فاز دوم اجرای این پروژه است و در نهایت در فاز سوم استراتژی شبکه شرکت مخابرات ایران تدوین خواهد شد.
 
به گزارش مهر، پروژه NTN با مشاوره شرکت KT از کره جنوبی و در مدت 6 ماه پیاده سازی و اجرا می شود.
 
مخابرات پیش از این نیز دو پروژه NOC و IP network را در دستور کار قرار دارد که در کنار پروژه NTN برای شکل گیری یک بستراستاندارد وامن تعریف شده اند .

​​