بازار سرمایه

مدیرعامل مخابرات: شرایط فعلی حاکم بر فضای مخابرات هم خوب و هم تهدیدآمیز است

منبع: مهر
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران شرایط فعلی حاکم بر فضای مخابرات را هم خوب و هم تهدید آمیز دانست و گفت: باید با شناسایی فرصت ها و همسویی با تغییرات با عوامل تهدیدآمیز مقابله کنیم.
 
 
مظفر پوررنجبر در همایش بهینه سازی هزینه ها گفت: در راستای بررسی شاخص های عملکرد شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی سازی، حوزه مالی به خوبی، تأثیر خصوصی سازی در توسعه پایدار و روند رو به رشد شرکت را مشخص می کند.
 
وی با تأکید بر اینکه حوزه مالی می تواند پاسخ علمی به تهدیدات پس از خصوصی سازی شرکت مخابرات بدهد گفت: اینکه چرا باید در مخابرات خصوصی سازی انجام می شد و چقدر اصول خصوصی سازی در شرکت مخابرات ایران پیاده شده در حوزه مالی به خوبی نمایان است.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه شاخص های حاکمیتی این شرکت در حال حاضر با پیش از خصوصی سازی کاملا متفاوت است افزود : در گذشته با توجه به ماموریت ترسیم شده، بهبود هزینه ها به دلیل وجود منابع اهمیتی نداشت اما امروز به خاطر حفظ منافع سهامداران و سود دهی مخابرات به دنبال بهینه سازی هزینه ها و افزایش درآمد هستیم.
 
پور رنجبر بابیان اینکه خصوصی سازی به شکل درست آن یک ضرورت محسوب می شود خاطرنشان کرد: باید بپذیریم براساس سیاست های تدوین شده مقرر است بخش تصدی گری از دولت جدا و به مردم واگذار شود.
 
وی فضای مخابرات را به لحاظ گستردگی دارای جغرافیای بزرگی دانست و گفت: شرایط فعلی حاکم بر این فضا هم خوب است و هم تهدید آمیز. لذا باید با شناسایی فرصت ها و همسویی با تغییرات، با عوامل تهدیدآمیز مقابله کنیم.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه حوزه مالی این شرکت بیشتر از سایر حوزه ها در تیر رس تغییر است افزود : ساختار و شاخص های افزایش درآمد و کاهش هزینه ها باید مطابق با برنامه متحول شود.
 
وی با اشاره به اینکه تقویت بخش های درون سازمان در گرو توجه به حوزه مالی است گفت : تحقق شاخص های بهبود عملکرد شرکت مخابرات بدون داشتن اطلاعات مالی صحیح امکان پذیر نخواهد بود.
 
مدیرعامل مخابرات تحقق تعالی سازمانی را منوط به عملکرد صحیح حوزه مالی دانست و یادآور شد: عملکرد درست حوزه مالی به عنوان تنها شاخص ارزیابی خروجی شرکت می تواند در پی تعالی سازمان ، مشتریان را نسبت به خدمات شرکت، وفادار نگاه دارد.
 
در راستای این همایش مخابرات اعلام کرد که با پیاده سازی پروژه بهینه سازی هزینه ها سعی دارد با بکارگیری الگوهای تدوین شده بصورت درصدی، هزینه ها را کاهش و درآمد را افزایش دهد.

​​