تلفن همراه

سقف تعرفه کارمزد خدمات شارژ خط به خط به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات رسید

در جلسه مورخ 11 اسفند 92 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻋﺘﺒﺎر از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه داﻳﻤﻲ ﻳﺎ اﻋﺘﺒﺎري بررسی و سقف تعرفه کارمزد این خدمات تصویب شد.
 
به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره 183 ﻣﻮرخ 11 اسفند 92 خود، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻋﺘﺒﺎر از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه داﺋﻤﻲ ﻳﺎ اﻋﺘﺒﺎري ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه اﻋﺘﺒﺎري را ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﺎﻧﺼﺪ رﻳﺎل را ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﺑﺎر اﻧﺘﻘﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ و 
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮد.
 
در این مصوبه تصریح شده که ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 

​​