بازار سرمایه

سیدهاشمی: در سال گذشته بیش از 3500 میلیارد تومان سرمایه گذاری کردیم

 سید هاشمی ، ریس هیأت مدیره ی شرکت مخابرات ایران ، در دیدار نوروزی با مدیران و کارکنان این شرکت ، با بیان چالش هایی که در سال گذشته برای مخابرات به وجود آمد ، خاطرنشان کرد : با تمامی چالش هایی که برای ما به وجود آمد ، توانستیم ، رشد مطلوب خود را داشته باشیم و کسانی که سهام مخابرات را در اختیار دارند ، امسال می توانند نسبت به سال گذشته 10 درصد سود بیشتر عایدشان شود . افتخار شرکت در سود دهی آن است که با وجود سرمایه گذاری بیش از 3500 میلیارد تومانی در مخابرات ایران و همراه اول ، باز هم توانستیم به سود دهی پیش بینی شدة خود ، دست یابیم.
 
 
وی ، دربارة خدمات جدید و افزایش ظرفیت های شرکت مخابرات ایران ، گفت : با توجه به دستور وزیر ، باید امسال همة ظرفیت ها را به 4 برابر برسانیم که تلاش همگانی شما را می طلبد. در این راه ، با شرکت های PAP نیز توافق کرده ایم ؛ با کارگزاران روستایی نیز در اسفند ماه سال 92 به توافق رسیدیم و رضایت آنان را نیز جلب کردیم. هر چند که چالش بسیار بزرگی برای مخابرات بود ، ولی از آنجایی که آنان همگی از اقشار آسیب پذیر جامعه بودند ، آنان را زیر پوشش قرار دادیم.
 
وی ، در بخش دیگری از سخنان خود ، با اشاره به بازنشستگی تعداد زیادی از همکاران ، افزود : در سال گذشته از جهتی خوشحال و از سویی غمگین بودیم. خوشحال از این که 3200 نفر از کارکنان ما ، با 30 سال تلاش بی وقفه به شرف بازنشستگی نایل آمدند و از طرفی ناراحتی ما به خاطر از دست دادن آنان بود. البته ، مصوبه ی بازنشستگان همچنان ادامه دارد و بقیة کارکنان نیز می توانند در زمان خود ، به بازنشستگی نایل شوند. این بار سنگینی برای مخابرات بود ، هم از لحاظ عاطفی و هم از لحاظ بار مالی . این کار بزرگ ، در هیچ سازمانی انجام نشده است و با این دقت و سرعت ، بی نظیر است.
 
 سید هاشمی دربارة تکریم بازنشستگان گفت : با یک زبان خوب و جاذبة انسانی ، از بازنشستگانی که برای امور خود مراجعه می کنند ، میزبانی کنید زیرا آنان تشنة محبت هستند.
 
رییس هیأت مدیرة شرکت مخابرات ایران ، در پایان سخنان خود ، پیش بینی برگزاری مجمع همراه اول را پایان فروردین مـــــاه جاری و مجمع مخابرات ایران را نیز ، نیمة دوم اردیبهشت ، اعلام کرد و گفت : من با اطمینان می گویم که هیچ سازمان و شرکتی ، توانایی برگزاری مجمع را به این سرعت و دقت دارا نیست و ما تنها شرکتی هستیم که می توانیم در ابتدای سال ، مجمع عمومی خود را برگزار کنیم.

​​