تلفن همراه

صدا: گزارش تا رادیو ایران از مصائب خرید بسته های GPRS همراه اول


​​