تلفن همراه

گزارش خبرگزاری موج از سبقت ايرانسل از همراه اول در پوشش شبکه

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از بررسي و تحليل وضعيت سطح پوشش شبكه اپراتورهاي اول و دوم در مناطق 22 گانه تهران از ديد مشتركان خبر داد.

به گزارش خبرگزاري موج، حسن رضواني، با اعلام اين خبر گفت: نتايج ارزيابي وضعيت پوشش شبكه اپراتورها نشان مي‌دهد اپراتور اول(شركت ارتباطات سيار) در 14 منطقه و اپراتور دوم(شركت خدمات ارتباطي ايرانسل) در 3 منطقه از شهر تهران بيش از 10 درصد پوشش‌دهي نامناسب دارد.
وي با اشاره به اينكه اپراتورهاي اول و دوم در شاخص‌هاي سطح سيگنال دريافتي مشتركين از شبكه، در شش ماهه دوم سال 92 مورد ارزيابي قرار گرفته‌ است، افزود: با توجه به اندازه‌گيريهاي انجام شده در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران، ميانگين درصد عدم پوشش‌دهي مناسب شبكه همراه اول 15.18 و اين ميانگين در شبكه ايرانسل 6.3 درصد بوده است. بر اساس نتايج گزارش‌ها، اپراتور ايرانسل از نظر پوشش شبكه در سال 92 وضعيت بهتري نسبت به همراه اول داشته است.
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوري اظهار كرد: تحليل بررسي‌هاي انجام شده طي سه سال گذشته در سطح شهر تهران نشان مي‌دهد با توجه به اقدامات مناسب اپراتورها براي ارتقاي كيفيت ارايه خدمات و ايجاد رضايت مندي مشتركين، پوشش‌دهي مناسب شبكه شركت ارتباطات سيار و شركت خدمات ارتباطي ايرانسل رو به بهبود بوده است.
رضواني در تشريح ارزيابي سه سال گذشته وضعيت پوشش اپراتورها گفت: در سال 90 درصد پوشش‌دهي مناسب شركت ارتباطات سيار، 78 درصد بود كه در سال 91 به 80.31 درصد و در سال 92 به 84.82 درصد رسيده است. همچنين درصد پوشش‌دهي مناسب در سال 90 براي شركت خدمات ارتباطي ايرانسل 89 درصد بوده كه در سال 91 به 96.6 درصد رسيده و در سال 92، اين ميزان 93.7 درصد برآورد شده است.

​​