بازار سرمایه

اصلاح چهارباره آگهي دعوت به مجمع سهامداران مخابرات!

آگهی دعوت به مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران برای بررسی صورتهای مالی منتهی به 29/12/92، برای چهارمین بار اصلاح شد.
 
به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، بنا بر آخرین اعلام، مجمع سهامداران این شرکت در ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1393/02/18 در محل پژوشگاه نیرو برگزار میگردد.
 
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت هاي مالی سال )دوره( مالی منتهی به1392/12/29،انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامة کثیرالنتشار،انتخاب اعضاي هیئت مدیره،تعیین پاداش هیئت مدیره و تعیین حق حضور اعضاي غیر موظف هیئت مدیره دستور جلسه این مجمع را تشکیل می دهد.
 
روز گذشته، آگهی های فراخوان حضور در این مجمع دو نوبت اصلاح و در نهایت ابطال شد. ضمن اینکه تاریخ های اعلامی در سایت های شرکت مخابرات ایران و شرکت مخابرات استان تهران با هم متفاوت بوده و یک نوبت هم بدون اعلام، اصلاح شده بود.

​​