تلفن همراه

ویدئو: گزارش بیست و سی از بمباران پیامکی مشترکین بدهکار توسط همراه اول


​​