تلفن همراه

انتصابهای جدید در شرکت مخابرات ایران

طی احکام جداگانه ای از سوی کاظم ابراهیمی ، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ، آقایان علی کارگزار با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت تجاری شرکت ارتباطات ثابت ایران ، مهرداد حاج حسین خانی ، به عنوان معاون راهبرد و توسعه کسب و کار مدیرعامل و بابک تراکمه به عنوان مشاور مدیرعامل منصوب شدند. 
 
 
براساس اعلام وبسایت شرکت مخابرات ایران، مدیر عامل این شرکت در احکام جداگانه ای از خدمات امامی و تراکمه قدردانی کرده است.

​​