فناوری اطلاعات

چشم‌انداز 2020 ترسیم شد: 55درصد خانوارها باید به اینترنت دسترسی داشته باشند

منبع: Tasnim news
چشم‌انداز مشترک جهانی برای توسعه ICT در سال ۲۰۲۰ در قالب قطعنامه در اجلاس نمایندگان مختار ۲۰۱۴ (pp-۱۴) به تصویب رسید.
چشم‌انداز مشترک جهانی برای توسعه ICT در سال 2020 با رویکرد حفظ دستاوردهای کنونی و تلاش بیشتر در راستای ارتقای حوزه ICT و از یک سو براساس تعهدات اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) و کشورهای عضو، همچنین از سوی دیگر براساس اهداف اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (wsis) در این زمینه تدوین شده است.
چشم‌انداز سال 2020 در قالب 4 هدف استراتژیک رشد و توسعه، شمولیت، تداوم‌پذیری و نوآوری و مشارکت پیش‌بینی شده است که در بخش رشد و توسعه – توانمندسازی و ترغیب دسترسی به ارتباطات و بهره‌برداری روزافزون از آن، سه هدف‌گذاری جهانی تدوین شده است.
براساس آن تا سال 2020 می‌بایست 55 درصد از خانوارها به اینترنت دسترسی داشته باشند، 60 درصد افراد از اینترنت استفاده کنند و تهیه و بهره‌برداری از ارتباطات حوزه ICT بیش از 40 درصد ارزانتر و مقرون به صرفه‌تر باشد.
در بخش شمولیت، کاهش شکاف‌های دیجیتالی و فراهم‌ نمودن امکان بهره‌برداری از پهن باند برای عموم، با تفکیک کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته پیش‌بینی شده است. در کشورهای در حال توسعه می‌بایست تا هدف این چشم‌انداز 50 درصد از خانوارها به اینترنت دسترسی داشته و 50 درصد از افراد از اینترنت استفاده کنند.
در کشورهای کمتر توسعه یافته 15 درصد از خانوارها باید به اینترنت دسترسی داشته و 20 درصد از افراد از اینترنت استفاده کنند و فاصله و شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می‌بایست به میزان 40 درصد تا سال 2020 کاهش یابد.
براساس این قطعنامه در بخش فراهم‌ نمودن امکان بهره‌برداری از پهن باند برای عموم، هزینه سرویس‌های پهن باند می‌بایست تا سال 2020 بیشتر از 5 درصد متوسط درآمد ماهیانه در کشورهای در حال توسعه را در برنگیرد و در قالب هدفگذاری جهانی، 90 درصد از خانوار‌های روستائی تحت پوشش سرویس‌های پهن باند قرار گیرند.
همچنین در این بخش پیش‌بینی شده است تا سال 2020، برابری جنسیتی در میان کاربران اینترنتی حاصل شده و توانمندسازی محیط و ایجاد قابلیت اطمینان از ارتباطات حوزه ICT می‌بایست برای اشخاص ناتوان و معلول فراهم شود.
در بخش تداوم‌پذیری- مدیریت چالش‌های ناشی از توسعه ارتباطات ICT تا سال 2020 می‌بایست آمادگی برای امنیت سایبری به میزان 40 درصد بهبود یافته و حجم زباله‌های الکترونیکی زائد به میزان 50 درصد کاهش یابد. همچنین در این گزارش که رگولاتوری به آن پرداخته آمده است که انتشار گازهای گلخانه‌ای تولید شده بواسطه ایجاد بخش ارتباطات حوزه ICT تا 30 درصد به ازای هر دستگاه یا وسیله کاهش پیدا کند.
در قطعنامه اجلاس نمایندگان مختار 2014، ایجاد محیط ICT برای نوآوری و مشارکت موثر سهامداران در محیط ارتباطات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از موضوعاتی است که بعنوان هدف‌گذاری در بخش بهبود بخشی و تطبیق با تغییرات محیط ارتباطات ICT پیش‌بینی شده است.

​​