رگولاتوری

تصوير جهان در حوزه ICT در سال ۲۰۲۰

منبع: CRA
چشم‌انداز مشترك جهاني براي توسعه ICT در سال ۲۰۲۰" در قالب قطعنامه در اجلاس نمايندگان مختار ۲۰۱۴ (pp-۱۴) به تصويب رسيد.
 
به گزارش روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، اين چشم‌انداز با رويكرد حفظ دستاوردهاي كنوني و تلاش بيشتر در راستاي ارتقاي حوزه ICT و از يك سو براساس اهداف و تعهدات اتحاديه بين‌المللي ارتباطات دور (ITU) و كشورهاي عضو و از سوي ديگر اهداف اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي (wsis) در اين زمينه تدوين شده است.
 
براساس اين گزارش چشم‌انداز سال ۲۰۲۰ در قالب ۴ هدف استراتژيك رشد و توسعه، شموليت، تداوم‌پذيري و نوآوري و مشاركت پيش‌بيني شده است كه در بخش رشد و توسعه – توانمندسازي و ترغيب دسترسي به ارتباطات و بهره‌برداري روزافزون از آن – سه هدف‌گذاري جهاني تدوين شده است كه براساس آن تا سال ۲۰۲۰ مي‌بايست ۵۵ درصد از خانوارها به اينترنت دسترسي داشته باشند،۶۰ درصد از افراد از اينترنت استفاده كنند و تهيه و بهره‌برداري از ارتباطات حوزه ICT بيش از ۴۰ درصد ارزانتر و مقرون به صرفه‌تر باشد.
 
در بخش شموليت- كاهش شكاف‌هاي ديجيتالي و فراهم‌نمودن امكان بهره‌برداري از پهن باند براي عموم- با تفكيك كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته پيش‌بيني شده است در كشورهاي در حال توسعه مي‌بايست تا سال ۲۰۲۰، ۵۰ درصد از خانوارها به اينترنت دسترسي داشته و ۵۰ درصد از افراد از اينترنت استفاده كنند. در حاليكه در كشورهاي كمتر توسعه يافته ۱۵ درصد از خانوارها بايد به اينترنت دسترسي داشته و ۲۰ درصد از افراد از اينترنت استفاده كنند و فاصله و شكاف بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مي‌بايست به ميزان ۴۰ درصد تا سال ۲۰۲۰ كاهش يابد.
 
براساس اين قطعنامه در بخش فراهم‌نمودن امكان بهره‌برداري از پهن باند براي عموم، هزينه سرويسهاي پهن باند   مي‌بايست تا سال ۲۰۲۰ بيشتر از ۵ درصد متوسط درآمد ماهيانه در كشورهاي در حال توسعه را در برنگيرد و در قالب هدفگذاري جهاني، ۹۰ درصد از خانوار‌هاي روستائي تحت پوشش سرويسهاي پهن باند قرار گيرند.
 
همچنين در اين بخش پيش‌بيني شده است تا سال ۲۰۲۰، برابري جنسيتي در ميان كاربران اينترنتي حاصل شده و توانمندسازي محيط و ايجاد قابليت اطمينان از ارتباطات حوزه ICT مي‌بايست براي اشخاص ناتوان و معلول فراهم شود.
 
براساس اين گزارش در بخش تداوم‌پذيري- مديريت چالشهاي ناشي از توسعه ارتباطات ICT- تا سال ۲۰۲۰ مي‌بايست آمادگي براي امنيت سايبري به ميزان ۴۰ درصد بهبود يافته و حجم زباله‌هاي الكترونيكي زائد به ميزان ۵۰ درصد كاهش يابد. همچنين انتشار گازهاي گلخانه‌اي توليد شده بواسطه ايجاد بخش ارتباطات حوزه ICTتا ۳۰ درصد به ازاي هر دستگاه يا وسيله كاهش پيدا كند.
 
در قطعنامه اجلاس نمايندگان مختار ۲۰۱۴، ايجاد محيط ICT براي نوآوري و مشاركت موثر سهامداران در محيط ارتباطات حوزه ICT از موضوعاتي است كه بعنوان هدفگذاري در بخش نوآوري و مشاركت- راهبري، بهبود بخشي و تطبيق با تغييرات محيط ارتباطات ICT- پيش‌بيني شده است.

​​