فناوری اطلاعات

اينترنت 208 ميليارد تومان ارزش افزوده ايجاد كرد

منبع: تابناک
در سال 1393 ارايه خدمات اينترنتي توانست 208 ميليارد تومان ارزش افزوده براي كشور ايجاد كند. در اين سال 1225 كارگاه خدمات رايانه‌اي در كشور شناسايي شده است كه به طور متوسط هر كارگاه 170 ميليون تومان ارزش افزوده حاصل كرده است.
دنياي امروز بدون اينترنت تعطيل مي‌شود. استفاده خدمات رايانه‌اي اگرچه ديرتر از كشورهاي پيشرفته در كشورمان اتفاق افتاد اما وابستگي بي‌چون و چرايي را در همين يك دهه اخير برايمان رقم زده است. همين موضوع هم بر گسترده‌تر شدن دامنه سرمايه‌گذاري‌ها و اشتغال در اين بخش افزوده است.
 
مجموع سرمايه‌گذاري صورت گرفته براي خدمات رايانه‌اي در سال گذشته 13 ميليارد تومان بوده است. از اين مبلغ 3.7 ميليارد تومان بابت ساختمان غيرمسكوني، 6.5 ميليارد تومان بابت رايانه و تجهيزات وابسته به آن، 2.1 ميليارد تومان بابت نرم‌افزارها و بانك‌هاي اطلاعاتي، 520 ميليون تومان بابت مبلمان و اثاث اداري، 280 ميليون تومان بابت وسيله نقليه، 190 ميليون تومان بابت وسايل و تجهيزات مخابراتي و ارتباطي، 230 ميليون تومان بابت ساير وسايل و تجهيزات بادوام اداري بوده است.
 
بررسي اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهد خدمات رايانه‌اي در سال گذشته 16 برابر سرمايه‌گذاري اوليه صورت گرفته، بوده است. به اين ترتيب مي‌توان خدمات رايانه‌اي را به عنوان يكي از مشاغل پربازده قلمداد كرد.
 
در سال گذشته تعداد كاركنان كارگاه‌هاي خدمات رايانه به 13 هزار و 407 نفر رسيد كه از اين تعداد 11 هزار و 53 نفر كاركن مزد و حقوق‌بگير تمام وقت، 926 نفر كاركن مزد و حقوق‌بگير پاره وقت و هزار و 428 كاركن بدون مزد و حقوق بوده‌اند. به اين ترتيب به طور متوسط در هر يك از اين كارگاه‌ها حدود 11 نفر مشغول كار بوده‌اند.

​​