فناوری اطلاعات

نتایج آمارگیری از کارگاه‌های خدمات یارانه اعلام شد

منبع: فارس
طرح آمارگیری از «کارگاه‌های خدمات یارانه» در شهریور 1393 توسط مرکز آمار ایران، با هدف تامین داده‌های مورد نیاز برای تهیه‌ حساب‌های ملی و منطقه‌ای سال 1392 بخش حمل و نقل در فعالیت مربوط به این کارگاه‌ها، اجرا شد.
 
طرح آمارگیری از «کارگاه‌های خدمات یارانه» در شهریور 1393 توسط مرکز آمار ایران، به صورت تمام شماری، با هدف تامین داده‌های مورد نیاز برای تهیه‌ حساب‌های ملی و منطقه‌ای سال 1392 بخش حمل و نقل در فعالیت مربوط به این کارگاه‌ها، طراحی و اجرا شد.
 
اندازه‌ نمونه‌ این طرح 2222 و نحوه‌ی جمع‌آوی اطلاعات به صورت مراجعه‌ حضوری بوده است. تعمیم نتایج طرح مزبور به کل جامعه‌ی آماری، نشان می‌دهد:
 
در سال 1392 تعداد 1225 کارگاه در کل کشور در این زمینه مشغول بوده که از این تعداد  فعالیت اصلی 66.2 درصد تهیه‌ نرم افزار و برنامه‌نویسی رایانه، 18.3 درصد ارایه‌ مشاوره درمورد رایانه، 7.9 درصد داده‌پردازی (پردازش) و میزبانی داده‌ها و 7.6 درصد عملیات مرتبط با اداره‌ی پورتال وب بوده است.
 
در دوره‌ی مورد نظر، از کل کارگاه‌های خدمات یارانه 78.2 درصد دارای فعالیت فرعی و 20.6 درصد فاقد فعالیت فرعی بوده‌اند. ضمن آن که فعالیت فرعی 1.2 درصد کارگاه‌ها اظهار نداشته است.
 
در سال 1392 تعداد کارکنان کارگاه‌های خدمات یارانه، 13407 نفر بوده است که نشان می‌دهد به طور متوسط در هر کارگاه، حدود 11 نفر مشغول به کار بوده‌اند. از این تعداد کارکن 82.4 درصد کارکن مزد و حقوق‌بگیر تمام وقت، 6.9 درصد کارکن مزد و حقوق بگیر پاره وقت و 10.7 درصد کارکن بدون مزد و حقوق بوده‌اند.
 
در دوره‌ مورد نظر، کارگاه‌های خدمات یارانه، 86.7 هزار مورد تهیه‌ی نرم‌افزار و برنامه نویسی رایانه، 51.3 هزار مورد ارایه‌ مشاوره در رابطه با رایانه، 11.3 هزار مورد داده‌پردازی و میزبانی داده‌ها، 14.9 هزار مورد اداره‌ پورتال‌های وب و میزبانی داده‌ها و 87.1 هزار مورد فعالیت‌های دیگر داشته‌اند.
 
جبران خدمات کارگاه‌های خدمات رایانه 1382.2 میلیارد ریال بوده که نشان می‌دهد، پرداختی ماهانه به هر کارکن مزد و حقوق‌بگیران این کارگاه‌ها به طور متوسط، 9.6 میلیون ریال بوده است.
 
ارزش مصارف واسطه‌ی کارگاه‌های خدمات رایانه، 515.7 میلیارد ریال بوده که از این رقم 10.9 درصد پرداختی بابت لوازم و تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی خریداری شده به منظور جایگزینی، 13.4 درصد پرداختی بابت خدمات یارانه‌ای، پستی و مخابراتی، 9.2 درصد پرداختی بابت ارزش آب و برق خریداری شده و سوخت مصرف شده، 30.0 درصد پرداختی بابت اجاره ساختمان، 4.9 درصد پرداختی بابت تعمیرات جزیی اموال سرمایه‌ای 5.8 درصد پرداختی بابت آگهی و تبلیغات و 25.8 درصد دیگر، مربوط به سایر مصارف واسطه بوده است.
 
ارزش ستانده‌ای کارگاه‌های خدمات یارانه‌ای 2604.8 میلیارد ریال بوده که از این رقم، 50.1 درصد باقی بابت خدمات تهیه‌ی نرم افزار و برنامه‌نویسی رایانه‌ای 18.5 درصد دریافتی بابت ارایه‌ی مشاوره درمورد رایانه، 5.9 درصد دریافتی بابت پردازش و میزبانی داده‌ها، 12.7 درصد دریافتی بابت عملیات مرتبط با اداره‌ی پایگاه‌های وب و 12.8 درصد دیگر، مربوط به سایر موارد بوده است.
 
براساس اطلاعات حاصل از اجرای این طرح در دوره‌ی مورد بررسی، ارزش افزوده‌ی کارگاه‌های خدمات یارانه، 2089.1 میلیارد ریال است.

​​