فناوری اطلاعات

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران: الزام شرکت های رایانه ای به رعایت دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پول شویی

منبع: تماس نیوز
تمام شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مطابق دستورالعمل اجرایی "مبارزه با پول شویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری" ملزم به رعایت این دستورالعمل هستند.
 
اصغر رضانژاد دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران گفت: به منظور مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم، وزیران عضو کارگروه تصویب آئین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی (مصوب دوم بهمن ماه سال 1386 مجلس شورای اسلامی)،" دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری" را ابلاغ کرده اند که براساس آن تمام شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری از جمله شرکت های حوزه انفورماتیک نیز ملزم به رعایت این دستورالعمل هستند.
 
رضانژاد ادامه داد: مطابق الزام قانونی  ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی، تمام شرکت های رایانه ای نیز  مکلف به رعایت دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول شویی در شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری هستند.
 
دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران تاکید کرد: برهمین اساس شرکت ها موظفند ضمن مطالعه این دستورالعمل ،به منظور ارتباط با واحد اطلاعات مالی و اجرای برنامه های مبارزه با پول شویی، نماینده خود را در این زمینه به دبیرخانه شورای مبارزه با پولشویی  معرفی کنند.
 
بر اساس همین گزارش، درصورتی که شرکت ها به صورت خاص نماینده خود را معرفی نکنند مطابق این دستورالعمل، عالی ترین مقام آن شرکت به عنوان نماینده در نظر گرفته می شود.
 
رضانژاد با اشاره به معرفی نماینده این سازمان به دبیرخانه شورای مبارزه با پولشویی  گفت: سازمان به عنوان بزرگ ترین تشکل مردم نهاد حوزه فناوری اطلاعات که به عنوان یک موسسه غیرتجاری فعال است، نماینده خود را به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی معرفی کرده است.
 
دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید براینکه نمایندگان شرکت ها در دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی، آموزش های لازم را می بینند ، اظهار داشت :عدم اطلاع از قانون رافع مسئولیت نیست و قطعا در صورتی که شرکت ها این دستورالعمل را رعایت نکنند حسب قانون با آنها می شود. 

​​