فناوری اطلاعات

شیوه حمایت از بازی های ویدیویی تغییر کرد

منبع: فناوران
با راه اندازی سامانه «همگرا»، مدل اختصاص حمایت های دولتی از صنعت بازی های ویدیویی تغییر می کند.
 
بنیاد ملی بازی های رایانه ای اعلام کرد در جهت منسجم سازی حمایت ها، واحد حمایت از بازی های ویدیویی در این بنیاد با ساختاری جدید از سال 96 شکل گرفته است و تحت واحدی با عنوان ساختار حمایتی همگرا تعریف شده است. بنابراین همگرا، مجموعه ای متمرکز از شاخص ها و روش هایی است که منتج به ارایه حمایت‎های مشخص به تولیدکنندگان بازی های رایانه ای می شود. هدف اصلی همگرا شفاف و هدف مندکردن حمایت ها است.
حمایت های همگرا به تیم های فعال (حتی با یک نفر عضو) و شرکت های بازی سازی تعلق می گیرد که در چهارسال گذشته حداقل دو بازی (یا یک بازی و یک نمونه اولیه از بازی) تولید کرده باشند. بازی سازان می توانند در پورتال همگرا ثبت نام کنند و پس از ارزیابی بر اساس شاخص های مختلف و دریافت رتبه بر مبنای این شاخص ها حمایت دریافت کنند. 
این شاخص ها در چهار حوزه توانمندی تیم/شرکت (30 درصد کل امتیاز)، کیفیت و اثرگذاری بازی (49 درصد کل امتیاز)، مولفه های فرهنگی بازی (10 درصد کل امتیاز) و مولفه های تاثیرگذاری شرکت/تیم در صنعت بازی (همکاری با همگرا) (11 درصد کل امتیاز) دسته بندی می شوند. 
نهایتا پس از ارزیابی و رتبه بندی، بسته های حمایتی متنوع در اختیار تیم ها و شرکت ها قرار می گیرد که می توانند از میان این بسته ها حمایت های مورد نیاز خود را انتخاب کنند. بخش قابل توجهی از حمایت های همگرا بدون بازپرداخت هستند. این حمایت ها شامل تجهیزات، امکانات و محل استقرار، پشتیبانی و آزمون در تولید و نشر بازی، جذب تسهیلات مالی و سرمایه گذاری، مشاوره تخصصی و توسعه ساختاری، تبلیغات، بازاریابی و توسعه بازار، آموزش و تسریع فرآیند رشد شرکت هستند. ساختار حمایتی همگرا از دیروز 28 مرداد کار خود را آغاز کرده و تیم ها و شرکت های متقاضی تا 17 شهریور فرصت دارند تا در پورتال همگرا ثبت نام کنند. پس از پایان مهلت ثبت نام، حداقل 45 روز فرآیند ارزیابی طی خواهد شد و بعد از آن رتبه ها اعلام شده و انتخاب و تخصیص حمایت ها آغاز می شود. بدیهی است بازی سازانی که در اولین سال حمایتی همگرا ثبت نام نکنند، با توجه به محدود بودن زمان ثبت نام باید تا شروع سال حمایتی آتی و باز شدن فرآیند ثبت نام سال آینده منتظر بمانند.

​​