تلفن همراه

توسعه چهار مرکز مخابراتی استان تهران

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی حافظ، بعثت، جماران و سلمان فارسی از تاریخ پنجم اسفند ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات حافظ با پیش شماره های 6670 الی 6676 ، در محدوده خیابانهای جمهوری و حافظ به مدت 48 ساعت و در مرکز مخابرات بعثت با پیش شماره های 5518، 5532 الی 5535، 5504 الی 5508 در محدوده خیابانهای علی ناصر ، رایکا ، بدلی گیوی ، حسینی و در مرکز مخابرات جماران با پیش شماره های 2610 الی 2614 ، 2280 الی 2283 ، 2228 ، 2229 در محدوده خیابانهای پور ابتهاج، پیروز شفیعی ، میدان خبیر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس همین گزارش ، با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات سلمان فارسی از ساعت 24 به مدت 6 ساعت دچار اختلال می شود.

​​