گزارش ویدئویی ایرنا از طراحی دستگاه ردیابی افراد و اشیاء با شنود مخفی توسط یک محقق ایرانی

 


URL: https://www.ictna.ir/id/050621/

Code: 050621