صدا: هشدار همراه اول و ایرانسل به مشترکین در خصوص پیامکهای جعلی قرعه کشی

 


URL: https://www.ictna.ir/id/050870/

Code: 050870