ویدئو: گزارش بیست و سی از تخلف مخابرات در دریافت هزینه از مشترکین برای تماس با 118


URL: https://www.ictna.ir/id/050938/

Code: 050938