حمایت وزیر اقتصاد آلمان از تسریع روند خصوصی‌سازی کامل مخابرات

 

فیلیپ روسلر، وزیر اقتصاد آلمان، خواهان تسریع روند اقدامات خصوصی‌سازی دولت شامل شرکت‌هایی مانند دویچه تلکام است.
 
روزنامه "دی ولت" به نقل از اسناد به دست آمده از وزارت اقتصاد آلمان نوشت: دولت باید از شرکتها و موسسات مالی خارج شود.
 
وزارت اقتصاد آلمان به دنبال تشکیل کمیسیونی از کارشناسان خواهد بود تا پیشنهادهایی در مورد شرکتها و موسساتی که سهم دولت می‌تواند در آن‌ها کاهش داشته باشد، مطرح کند.
 
دویچه تلکام و شرکت راه آهن آلمان (دویچه باهن)، دو اولویت اصلی در فهرست خصوصی سازی دولت هستند. دولت آلمان 14.8 درصد در دویچه تلکام و در 100 در صد دویچه باهن سهم دارد. همچنین در دویچه پست، کومرس بانک و فرودگاه‌های برلین، کلن و مونیخ سهم دارد.
 
به گزارش رویترز، دولت آلمان پس از بحران مالی جهانی سال 2008، اقدامات برای خصوصی سازی را در سال جاری از سرگرفت.

URL: https://www.ictna.ir/id/052367/

Code: 052367