مديرطرح پرتاب موجود زنده به فضا: سازمان فضايي زير نظر مستقيم رييس جمهوري قرار گيرد!

مدير طرح پرتاب موجود زنده به فضا با توجه به جايگاه مهم سازمان فضايي گفت: بهتر است اين سازمان زير نظر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، يا به طور مستقيم و يا درسطح معاونت زير نظر مستقيم رييس جمهوري فعاليت داشته باشد.
 
دكتر فتح الله امي، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس، مشاور پژوهشي سازمان فضايي ايران و مدير طرح پرتاب موجود زنده به فضاست كه در پروژه‌هاي مختلفي مشاركت داشته است. 
وي تاكنون در سمت‌هاي متعددي از جمله رياست پژوهشكده موتور و پيشرانش و نماينده علمي ايران در روسيه و كشورهاي مشترك‌المنافع در سال‌هاي ۷۶ تا ۸۱فعاليت داشته است. 
دكتر امي روز يكشنبه در گفت وگو با خبرنگار علمي ايرنا در مورد فعاليت هاي آتي سازمان فضايي ايران نظرات جديدي را مطرح كرد. 
وي اظهار داشت: از آنجا كه سازمان فضايي در تمامي كشورهاي دنيا يك سازمان مصرف كننده با هزينه هاي بالاست مي بايست به نهادهايي داراي درآمد بالا وابسته باشد تا هزينه هاي لازم تحقيقاتي از اين طريق تامين شود؛ از اين رو به دليل نياز به بودجه هاي كلان اين نوع سازمان ها به عنوان ستاد و يا سازمان به طور مستقيم زير نظر رييس جمهوري فعاليت مي كنند. 
وي افزود: سازمان فضايي در گذشته زير نظر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به دليل درآمدزايي بالا و از سوي ديگر به دليل وابستگي اين وزارت خانه به فناوري ماهواره قرار داشت. 
وي كه چهار سال گذشته مشاور سازمان فضايي ايران بود، گفت: در مطالعات صورت گرفته بنا شد تا معاونت فضايي وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات به طور مستقيم زير نظر رييس جمهوري فعاليت كند؛ اما متاسفانه سازمان فضايي زير نظر نهاد رياست جمهوري وزير نظر رييس دفتر رياست جمهوري وقت قرار گرفت و سازمان از وضعيت سابق خود افت كرد و نيز از نظر مسائل مالي و بودجه دچار مشكل شد. 
امي اظهار داشت: از آن زمان سازمان فضايي به ناچار وارد مسائل اجرايي شد و اين درحالي است كه اين امر در هيچ كجاي دنيا مرسوم نيست؛ معمولا سازمان فضايي در حوزه پژوهشگاه ها و فعاليت هاي علمي و پژوهشي قرار مي گيرد. 
وي نتيجه گرفت: با ورود سازمان فضايي در مسائل اجرايي،اين سازمان قادر نبود تا پروژه هاي تحقيقاتي خود را در وقت مقرر پيگيري كرده و به اتمام برساند. 
 
برنامه ريزي عملياتي براي پرتاب نيازمند تقويت بودجه هاي تحقيقاتي 
 
 
استاد تمام دانشكده مكانيك دانشكده تربيت مدرس گفت: طي ۲ سال ونيم گذشته اين سازمان با كمبود بودجه هاي تحقيقاتي روبرو بوده است. 
وي افزود: البته پروژه پرتاب موجود زنده به فضا (ميمون از نژاد رزئوس كه در سال گذشته انجام شد) در زمره پروژه هاي سابق سازمان فضايي كشور بود. 
امي گفت: در سال گذشته ميموني با استفاده از راكت سوخت جامد تا ارتفاع بيش از۱۰۰ كيلومتر به فضاپرتاب شد كه مطالعات آن به سال هاي ۸۰ تا ۸۴ باز مي گردد. 
امي همچنين پيشنهاد كرد: به همين دلايل بهتر است كه سازمان فضايي يا به صورت ستاد و بدون الحاق پژوهشكده هاي وابسته، در زير مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار گيرد و يا به صورت يك معاونت زير نظر مستقيم خود رييس جمهور اداره شود. 
 
پروژه اعزام انسان به فضا نيازمند سرمايه گذاري كلان است 
 
 
مدير طرح پرتاب موجود زنده به فضا، پروژه اعزام انسان به فضا را داراي هزينه هاي بسيار بالا دانست و گفت: براساس مطالعات انجام شده دستكم ۱۰ ميليارد دلار هزينه ايجاد زيرساخت هاي اوليه و سه و نيم ميليارد دلار براي پرتاب نهايي هزينه لازم است و اين امر مستلزم سرمايه گذاري سالانه يك ميليارد دلار براي اين پروژه است. 
 
اولويت كشور پرتاب ماهواره هاي مخابراتي است 
 
 
امي، اولويت مهم كشور را در حوزه هوا-فضا و پرتاب هاي فضايي، ارسال ماهواره هاي مخابراتي عنوان كرد و گفت: ماهواره هاي سنجش از دور و به ويژه ماهواره هاي مخابراتي از اولويت و اهميت بيشتري برخوردارند تا بتوان با استفاده از اين ماهواره ها به درآمدزايي لازم و مورد نياز رسيد. 
وي تاكيد كرد: پرتاب ماهواره هاي مخابراتي موجب مي شود تا پهناي باند لازم براي سيستم هاي مخابراتي و نيز شبكه هاي مختلف صدا و سيما در داخل تامين شود. 
وي هزينه هاي بالاي اجاره ماهواره هاي خارجي را داراي چالش هاي متعددي دانست و گفت: در حال حاضر ميليون‌ها دلار بابت اجاره‌ ماهواره‌هاي مخابراتي هزينه مي شود و با توجه به اينكه در اين بخش گرفتار تحريم‌هاي سياسي هستيم، بنابراين بهتر است به دانش و توليد اين فناوري دست يافت و قدرت ساخت و پرتاب اين ماهواره‌ها (به طور مثال ماهواره‌هاي مورد نياز صدا وسيما) را به دست آورد. 
امي خاطرنشان كرد: دستيابي به دانش و فن لازم دراين زمينه، ايران را از وابستگي به خارج بي نياز مي سازد، بنابراين امكانات داخلي كشور بهتر است دراين مسير به كار گرفته شود. 

URL: https://www.ictna.ir/id/056967/

Code: 056967