ویدئو: فرصت یکماهه وزیر به اپراتورها برای رومینگ ملی


URL: https://www.ictna.ir/id/061754/

Code: 061754