دریافت عوارض 10 درصدی از بازی های خارجی آغاز می شود

منبع: فناوران
قوانین و مقررات صدور مجوز ناشران و پروانه انتشار بازی های رایانه ای منتشر شد.
 
قوانین و مقررات صدور مجوز ناشران و پروانه انتشار بازی های رایانه ای که در جهت بهبود شرایط صنعت بازی به سود بازی سازان داخلی تدوین شده اند، منتشر شد. این قوانین شامل سه دستورالعمل مصوب هیات مدیره بنیاد ملی بازی های رایانه ای تحت عناوین «دستور العمل صدور مجوز و پروانه انتشار بازی های رایانه ای»، «دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات تولید و توزیع بازی های رایانه ای»، «دستورالعمل نحوه نظارت و بازرسی تولید و توزیع بازی های رایانه ای» و یک دستورالعمل مصوب کارگروه مورد نظر شورای عالی فضای مجازی در راستای ردیف مربوطه در قانون بودجه سال 97 کشور، تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی دریافت 10 درصد از درآمدهای حاصل از نشر و عرضه تجاری و رسمی بازی های رایانه ای خارجی» است.
دستعور العمل صدور مجوز و پروانه انتشار بازی های رایانه ای در اجرای بخش های دوم، سوم و ششم و همچنین براساس ماده 41 «ضوابط تولید و توزیع بازی های رایانه ای» مصوب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ در هیات مدیره بنیاد ملی بازی های رایانه ‎ ای تصویب شده و از امروز لازم الاجراست. این دستورالعمل شامل چهاربخش تعاریف و کلیات، شرایط صدور مجوز نشر بازی های رایانه ای، شرایط صدور پروانه انتشار بازی های رایانه ای و شرایط فعالیت ناشران بازی های رایانه ای است.
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات تولید و توزیع بازی های رایانه ای در اجرای مواد 38، 39 و 41 «ضوابط تولید و توزیع بازی های رایانه ای» مصوب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ جهت رسیدگی به تخلفات واحدها، مراکز و اشخاص دارای پروانه یا مجوز تولید و توزیع بازی های رایانه‎ ای تصویب شده و از امروز لازم الاجرا است. این دستورالعمل شامل 5 بخش تحت عناوین «تعاریف و کلیات»، «هیات رسیدگی به تخلفات»، «نحوه تشکیل پرونده»، «انواع تخلفات مراکز و اشخاص دارای مجوز یا پروانه بنیاد» و «رسیدگی به تخلفات» است.
دستورالعمل نحوه نظارت و بازرسی تولید و توزیع بازی های رایانه ای در اجرای مواد 36، 37 و 41 «ضوابط تولید و توزیع بازی های رایانه ای» مصوب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ جهت نظارت و بازرسی تولید و توزیع بازی های رایانه ای در هیات مدیره بنیاد ملی بازی های رایانه ای تصویب شده و این دستورالعمل نیز از امروز لازم الاجراست. این دستورالعمل شامل چهاربخش «تعاریف و کلیات»، «حدود وظایف و اختیارات ستاد و کارگروه های استانی وشهرستانی»، «وظایف مراکز و واحدهای تولید و توزیع بازی های رایانه ای در ارتباط با بازرسی و نظارت» و «نحوه نظارت و بازرسی بر مراکز و واحدهای تولید و توزیع بازی های رایانه ای» است.
نهایتا چهارمین دستورالعمل منتشر شده، دستورالعمل اجرایی دریافت 10 درصد از درآمدهای حاصل از نشر و عرضه تجاری و رسمی بازی های رایانه ای خارجی است که در اجرای ردیف درآمدی 160178 قانون بودجه عمومی سال 97 کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «درآمد حاصل از 10 درصد از فروش بازی های رایانه ای برخط خارجی و بازی های رایانه ای خارجی» ابلاغ شده و دستورالعمل مربوط  به روش اجرایی وصول 10 درصد نشر و عرضه تجاری بازی های خارجی ازسوی کارگروه مورد نظر شورای عالی فضای مجازی در راستای قانون بودجه عمومی سال 97 تصویب شده است. این دستورالعمل نیز شامل 7 ماده مختلف است. 
 

URL: https://www.ictna.ir/id/091021/

Code: 091021