توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید حق شناس

 
 
 
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید حق شناس از تاریخ پنجم مرداد ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید حق شناس با پیش شماره های 4470 الی 4474 در محدوده شهرک شهید باقری به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

URL: https://www.ictna.ir/id/101175/

Code: 101175