توسعه در مرکز مخابرات شهید اکبری

عملیات توسعه شبکه ارتباطی در مرکز مخابرات شهید اکبری از تاریخ  هشتم شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مرکز مخابرات شهید اکبری  از ساعت 24 به مدت 6 ساعت با اختلال همراه است.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/127973/

Code: 127973