مرکز مخابرات فیروزکوه توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابراتی فیروزکوه از تاریخ چهارم مهر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات فیروزکوه با پیش شماره 7641 در محدوده روستای ارجمند به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/128831/

Code: 128831