2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات دانشگاه و فیروزکوه از تاریخ 19 مهر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات دانشگاه با پیش شماره های6640 الی 6647، 6695 الی 6698، 6617 در محدوده خیابان مظفر جنوبی ساختمان 40 و مخابرات فیروزکوه با پیش شماره 7643 در محدوده روستای لزور و اهنز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/129293/

Code: 129293