توسعه در مرکز مخابرات سلمان فارسی

عملیات توسعه شبکه ارتباطی در مرکز مخابرات سلمان فارسی از تاریخ  28 مهر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مرکز مخابرات سلمان فارسی  از ساعت 24 به مدت 6 ساعت با اختلال همراه است.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/129591/

Code: 129591