تماشا کنید: فوتبال دستی بازی کردن وزیر ارتباطات با مدیرعامل همراه اول

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول فوتبال‌دستی بازی کردند.
 
ویدیوی آن را تماشا کنید.
 
 

URL: https://www.ictna.ir/id/130134/

Code: 130134