مرکز مخابرات شهدای شهریار توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهدای شهریار از تاریخ چهارم آذر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهدای شهریار با پیش شماره های 6522 و 6524 الی 6529 در محدوده وایین، جاده چیتگر، اردوگاه شهید منتظری و بیمارستان تامین اجتماعی شهریار به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/130731/

Code: 130731