تجمع تعدادی از کارکنان مخابرات مقابل مجلس

منبع: ایسنا
 
تعدادی از کارکنان شرکت مخابرات مقابل مجلس تجمع کردند.
 
تعدادی از کارکنان شرکت مخابرات با تجمع مقابل مجلس خواستار اجرای آیین نامه استخدامی سال ۹۸ شرکت مخابرات شدند.
 
کارکنان مخابرات روستایی هم در تجمع خود از تبعیض در آیین نامه استخدامی پرسنل مناطق مختلف انتقاد کردند.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/131806/

Code: 131806