مرکز مخابرات هجرت توسعه می یابد

عملیات توسعه شبکه ارتباطی در مرکز مخابرات هجرت از تاریخ 15 دی ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات هجرت از ساعت 24 به مدت 5 ساعت با اختلال همراه است.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/132021/

Code: 132021