مرکز مخابرات شهید تند گویان توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید تند گویان از تاریخ 21 دی ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید تند گویان با پیش شماره 2250 الی 2253، 2230 الی 2233، 2630 الی 2632، 2614، 2624 در محدوده خیابان های استاد حسن بنا و افشاری به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/132187/

Code: 132187