مرکز مخابرات شهید باهنر رباط کریم توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید باهنر رباط کریم از تاریخ 12 شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید باهنر رباط کریم با پیش شماره های5641 الی 5643 در محدوده رباط کریم، ترکاشوند و بازارک به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

URL: https://www.ictna.ir/id/138705/

Code: 138705