مرکز مخابرات ولیعصر(عج) توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات ولیعصر(عج) از تاریخ 22 شهریور ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات ولیعصر(عج) با پیش شماره های 7750 الی 7753، 7760 الی 7767  در محدوده خیابان های بهار شیراز و بهار شمالی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

URL: https://www.ictna.ir/id/138942/

Code: 138942