تلفن همراه

ویدئو: مدیرعامل همراه اول: کسی منتظر بازپرداخت ودایع نبوده/مجلس: حق مردم است و باید به قیمت روز به مردم برگردانده شود


​​