تلفن همراه

گزارش بیست و سی از نصب آنتن های تلفن همراه در معابر، بام ها و مدارس فرانسه

منبع: بیست و سی


​​