تلفن همراه

بازیافت یک ساعته ۲۰۰ آیفون توسط روبات

منبع: mehrnews
اپل روبات عظیمی برای بازیافت بهتر آیفون ساخته است. این روبات در یک ساعت ٢٠٠ آیفون را بازیافت می کند.
 
بازیافت آیفون کار سختی است. قطعات این موبایل ها را به سختی می توان از یکدیگر جدا کرد و به همین دلیل کاری وقت گیر به حساب می آید.
در همین راستا اپل  روباتی ساخته تا در این امر کمک رسان باشد. این روبات دیزی نام گرفته و بهتر می تواند آیفون ها را بازیافت کند. این روبات عظیم می تواند در یک ساعت ٢٠٠ آیفون را بازیافت کند.
دیزی قابلیت جدا کردن قطعات داخلی مختلف و دسته بندی آنها را دارد. به این ترتیب می تواند مواد بیشتری را بازیافت کند.
البته پیش از این و در سال ٢٠١٦ میلادی اپل روباتی به نام لیام به طور آزمایشی برای بازیافت آیفون ٦ ساخته بود.

​​